Dersim ‘sessizce’ yanıyorDersim’in Hozat İlçesi Aliboğazı bölgesinde bombardımanlar sonucu çıkan yangın binlerce hektarlık alanı küle dönüştürdü, Dersim Barosu yangına müdahale etmeyen/ettirmeyen devlete yasal yükümlülüklerini hatırlattı


Dersim’in Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesi günlerdir cayır cayır yanıyor. Amutka Karakolu’ndan atılan havan topları ve kobra helikopterlerin bölgeyi bombalaması sonucu çıkan yangın Değirmendere, Zoğar, Zenge, Koçeri, Bozan, Koskozulca ve Dündül bölgelerine kadar genişlemişti.

Binlerce hektarlık bölgede çıkarılan yangın devlet tarafından seyredilmeye devam ediyor. Halkın müdahale çabasıysa “yasaklı bölge” gerekçesiyle engelleniyor.

Dersim’de her yıl benzer nedenlerle ormanlar yakılıyor, yakılan ormanlara müdahale edilmeyip, halkın çabası da benzer gerekçelerle engelleniyor.

HES’lerle yağmalanıp, kapitalist pazarın bir parçası haline getirilmek , kültürel ve tarihsel değerlerinden koparılmak istenen Dersim, ormanlarının küle dönüştürülmesiyle adeta yok ediliyor.

Günlerdir devam eden yangınlara ilişkin açıklama yapan Dersim Barosu, Anayasa’nın Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi kenar başlıklı 169. Maddesine atıfla şunları hatırlattı:

Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda İlimiz Hozat İlçesi’nde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir… Ülkemizin en önemli florastik ve faunastik zenginliğini barındıran coğrafyamızda Orman Yangınları kültürel ve doğal miras sahalarımızı yoğun şekilde tahrip etmektedir…6831 sayılı Orman Kanunu; 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hukuksal zorunluluktur.

Açıklamanın sonuç bölümünde ise; Baro olarak hukuki sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.

Ayrıca Kontrol Et

Hiç Kimsenin Gör(e)mediği Bir İşçi Cinayeti İşlendi

Dilan Metin eşi Bulut Metin'in katledilmesine dair gerçekleri gazetemize anlattı: